Visjon

Arna misjonsmenighets visjon er:

Vi vil være 

et fellesskap av Jesus-etterfølgere i Arna

som henter veiledning og styrke i Guds ord,

står sammen i bønn og tilbedelse

og utrustes til tjeneste i ord og gjerning

for å vinne nye mennesker for Jesus
 

Vi vil være…

Vi har et felles mål. Det er avgjørende for samhold og motivasjon.

Vi vil gi oss til arbeidet. Siden det bare er Jesus som kan bygge sin menighet, betyr det at vi vil la oss bruke av han.

Vi vil være i den plan Gud har for menigheten. Det betyr at vi er underveis og hele tiden har noe mer å strekke oss mot.
 

…et fellesskap av Jesus-etterfølgere i Arna  

Fellesskap er et sentralt mål. Jesus kom for å gjenopprette fellesskapet, både med Gud og hverandre. Hans bønn til Far er at vi alle må være ett, liksom han og Far er ett (Joh. 17,21). 

Jesu kall til hver enkelt er: ”Følg meg!” Å ta imot Jesus som frelser er starten på en livslang vandring med Herren. Selv om vi er kommet ulikt på trosveien, har vi den samme Herre og er avhengige av hans nåde og kraft i hverdagen.

Det kristne fellesskapet trenger et lokalt uttrykk og en lokal forankring, der den enkelte kan utvikle nærmere kjennskap til og vennskap med andre kristne. Innenfor rammen av menigheten bygges mindre fellesskap, som er dynamiske og åpne for vekst

…som henter veiledning og styrke i Guds ord 

Guds ord er rettesnor for livet både i menigheten, familien og samfunnet. Vi vil søke veiledning i Guds ord til å leve et liv som i alle ting er etter Guds vilje.

Guds ord er levende og virkekraftig (Hebr. 4,12). Det minner oss om vår synd og peker samtidig på at når vi bekjenner syndene våre får vi tilgivelse fra Jesus og kraft til et nytt liv. Guds ord er en kilde til inspirasjon og styrke i alle livets forhold. Jesus har sagt at ved å bli i hans ord, blir vi værende i fellesskap med han.

Bibelen er Guds ord, og vi trenger Den hellige ånds hjelp for å tolke og forstå Ordet. Det er avgjørende for vekst og utvikling at Guds ord forkynnes rett og gjøres relevant for vår tid og for ulike aldersgrupper. Vi har alle et ansvar for å ta til oss av forkynnelsen, og prøve den i lys av Guds ord.

står sammen i bønn og tilbedelse

Bønn er et nødvendig og naturlig element i enhver kristens liv. Vi kan be til Gud vår Far, Jesus vår frelser og Den hellige ånd vår hjelper, og gjennom bønnen ha en intim relasjon med den treenige Gud. Bønn hører også hjemme i fellesskapet, og Gud har knyttet store løfter til det å be til han i enighet. Derfor vil vi be med takk og tro til Gud.

Tilbedelse er et sentralt mål i den enkeltes liv og i menighetsfellesskapet. Den treenige Gud er verdig all vår lov og pris, og vi vil tilbe i ånd og sannhet. Derfor vil vi gi rikelig rom for lovsang og andre former for tilbedelse når vi kommer sammen.
 

…og utrustes til tjeneste i ord og gjerning

Gud ønsker å bruke og utvikle vår personlighet, våre egenskaper og erfaring. Samtidig utruster han oss med ulike nådegaver til tjeneste i Guds rike. Vi vil fordele oppgaver og ansvar i samsvar med de gaver Gud har gitt oss, og gi den enkelte rom for å praktisere og utvikle sin utrusting i og ut fra fellesskapet.

Som kristne er vi kalt til å tjene andre, slik Jesus gav seg selv for oss. Hver enkelt har en tjeneste i menigheten. Vi er Jesu legeme, som blir holdt sammen av hvert bånd og ledd (Ef. 4,16). Den enkelte har også et kall til tjeneste i familien, på arbeidsplassen og i andre deler av samfunnet. Vi er hele tiden avhengige av Den hellige ånd for å kunne tjene gjennom den kraft som Gud gir.

Vi er kalt til å tjene både med våre ord og våre gjerninger. Alle trenger å få høre vitnesbyrdet om hvem Jesus er og hva han har gjort og gjør i dag. Mange trenger å bli møtt med forståelse og omsorg for praktiske behov. Ved å bringe Guds ord og hans kjærlighet ut til andre, tjener og ærer vi Gud.
 

…for å vinne nye mennesker for Jesus

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.  Jesus sa: "Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere” (Matt. 28,19).

Vi har et særlig ansvar for å bringe det gode budskapet om Jesus videre til barn, ungdom og voksne i Arna. Samtidig vil vi ta del i det store oppdraget med å bringe evangeliet ut til alle folkeslag, gjennom egne misjonsprosjekter og ved å oppmuntre og sende mennesker til tjeneste og menighetsplanting andre steder.

Menighetens fundament er at Jesus døde på korset for syndene våre, stod opp igjen fra graven og lever i dag. Han sier om seg selv: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg” (Joh. 14,6). Det er dette budskapet vi gir videre, slik at nye mennesker kan ta imot Jesus som sin frelser og Herre og finne sin plass i det kristne fellesskapet.

(Visjonen ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 21.08.2012) 

 

Speidersiden